top of page

Consentiment pel Tractament de Dades Personals

Acusem recepció del l'enviament del seu currículum vitae i l'informem que, de conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD), les dades personals que ens facilita per mitjà de l'enviament del seu currículum vitae, així com els que, si s'escau es generin com a conseqüència de la seva participació en processos selectius, quedaran emmagatzemats en un tractament de dades personals responsabilitat d'Andreu Massot Isern (CUC FITNESS STUDIO), amb domicili en C / Nicolau Cotoner, 2, 07141 Sa Cabaneta, amb la finalitat d'analitzar el seu perfil professional a l'efecte de fer-li partícip en els processos de selecció que es desenvolupin en CUC FITNESS STUDIO a la vista dels llocs vacants o de nova creació que s'originin.

 

Acusem recepció del l'enviament del seu currículum vitae i l'informem que, de conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD), les dades personals que ens facilita per mitjà de l'enviament del seu currículum vitae, així com els que, si s'escau es generin com a conseqüència de la seva participació en processos selectius, quedaran emmagatzemats en un tractament de dades personals responsabilitat d'Andreu Massot Isern (CUC FITNESS STUDIO), amb domicili en C / Nicolau Cotoner, 2, 07141 Sa Cabaneta, amb la finalitat d'analitzar el seu perfil professional a l'efecte de fer-li partícip en els processos de selecció que es desenvolupin en CUC FITNESS STUDIO a la vista dels llocs vacants o de nova creació que s'originin.

 

La remissió del seu currículum a CUC FITNESS STUDIO i el tractament de les dades personals que ens comunica tenen caràcter voluntari. A aquests efectes, CUC FITNESS STUDIO s'entendrà atorgat el seu consentiment a l'tractament de les seves dades personals d'acord amb la finalitat esmentada.

 

Vostè pot oposar-se en qualsevol moment a l'tractament així com revocar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació mitjançant escrit dirigit a cucfitness@gmail.com.

bottom of page